BASIN AÇIKLAMASI 24

Tarih: 03.10.2007

Türkiye kamuoyuna “sivil anayasa” adıyla sunulan anayasa değişikliği tasarısıyla ilgili olarak, öğretim elemanları derneklerimiz kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapma gereği görmüşlerdir.

Demokratikleşme iddiası ile ortaya atılan anayasa değişikliği tasarısı, özgürlükler açısından 1982 Anayasasını ileriye götürmemekte; tersine, onunla başlayan süreci devam ettirmektedir. Bu değişiklik, özünde, temelini Kurtuluş Savaşı’ndan alan Cumhuriyet Devrimleri’ni hedef almaktadır.

Anayasa değişikliği, millet egemenliğinin güvencesi ve aracı olan ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesini ortadan kaldırmakta; yargı bağımsızlığı ve üniversite özerkliğini yok etmeyi amaçlamaktadır.

Bu bir demokratikleşme ve özgürleşme anayasası değil, bir karşı devrim anayasasıdır. Bu anayasa ile ulus devlet ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakılmaktadır.

Ortada olmayan bir AB üyeliği uğruna ve Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı görevinin gereği olarak, Cumhuriyetin temel ilkeleri çiğnenmektedir.

Tasarı, devletimizin laik niteliğine gölge düşürmekte, Türkiye’yi bölme niyetlerine ortam hazırlamaktadır.

“Sivil anayasa” ile millet egemenliğinin organları zaafa uğratılmakta; yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyişi, dış odakların müdahalelerine açık hale getirilmektedir.

Hükümet, özelleştirmeler yoluyla ulus devletin ekonomik temellerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu göstermiştir. Hükümet programında yer alan, çalışanların her türlü güvenceden yoksun kalmalarına yönelik “esnek istihdam” gibi önlemlerle birlikte nazara alındığında, anayasa değişikliğinin uluslararası sermaye ve şirket egemenliğinin sınırlarını daha da genişleteceği açıkça görülebilir.

Demokratik, bağımsız ve hukuka dayalı bir devlet yapılanması sağlanmadan, bireysel özgürlükler temelsiz kalmaya mahkûmdur. Bu anayasa taslağı, ulus devletle birlikte, demokrasiyi de bireysel özgürlükleri de tehdit altına sokan nitelikler taşımaktadır.
 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı
 
Prof. Dr. Mehmet TOMAK
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
 
Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı